Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Ο Τομέας Λογιστικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας έχει την κύρια ευθύνη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λογιστικού συστήματος που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Κυβερνητική Υπηρεσία.

Στόχοι:

· Η διατήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος με σκοπό τη διασφάλιση ορθολογιστικής δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης.

· Η έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Κράτους.

· Παροχή έγκαιρης και έγκυρης οικονομικής και διευθυντικής πληροφόρησης προς τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, το κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

· Η διατήρηση και συνεχής βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου.
Σκοποί και αρμοδιότητες:

· Ετοιμασία της Δημοσιονομικής Έκθεσης, η οποία διαλαμβάνει για την αναγνώριση, μέτρηση και παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων στη βάση των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών και υποβολή της εντός τριών μηνών μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το Σύνταγμα.

· Ετοιμασία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικής Κυβέρνησης.

· Εποπτεία της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) που χρησιμοποιείται από τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες για τη λογιστική καταχώρηση των συναλλαγών του Κράτους και την παρακολούθηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού.

· Διενέργεια εισπράξεων, πληρωμών, καταθέσεων και προκαταβολών, καθώς και τήρηση και συμφιλίωση μηνιαίων καταστάσεων του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού.

· Παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο κεντρικής και γενικής κυβέρνησης σε τακτική βάση και κατόπιν αιτήματος προς διάφορους χρήστες (π.χ. Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης).

· Παροχή εναλλακτικών λύσεων, όπως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προς τους πολίτες για διευκόλυνσή τους κατά την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου.

· Συμμετοχή στις Επιτροπές Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων και Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών.