Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 08/09/2020 Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 21/08/2020 Νομοσχέδιο για καθαρά οχήματα - Οδηγια Ε.Ε.2019.1161 21-8-2020
 
- 11/08/2020 Δελτίο Τύπου: Εφαρμογή της ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora) από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 11/08/2020 Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την περίοδο 2021-2023
 
- 14/07/2020 Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2019 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ
 
- 13/07/2020 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση συναλλαγών της Κυβέρνησης πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ κατά το 2019
 
- 24/06/2020 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για πώληση ακινήτου της Κυπριακής Εταιρείας Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ
 
- 02/06/2020 Δελτίο Τύπου για την πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως εξουσιοδοτημένος Εργοδότης Εκπαίδευσης (Authorised Training Employer - ATE) από το ICAEW
 
- 22/05/2020 Συνέντευξη της κας. Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο περιοδικό ICAEW Insights
 
- 07/05/2020 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων του ΓΛτΔ από τις 04/05
 Αρχείο Ανακοινώσεων