Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

ΜισθοδοσίαΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝI. ΑΠΟΛΑΒΕΣ

1. Καθορισμός απολαβών:

Οι απολαβές περιλαμβάνουν:

i. Τον ακαθάριστο μισθό ο οποίος αποτελείται από:

   (α) Το βασικό μισθό που καθορίζεται είτε από βαθμίδα μισθοδοτικής κλίμακας είτε από πάγιο μισθό, ανάλογα με τη θέση του υπαλλήλου. Στους βασικούς μισθούς την 01/7/2005 έχει ενσωματωθεί, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αρ.50(I)2005, ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών που είχαν παραχωρηθεί μέχρι τις 30.6.2005. Επίσης την 01/7/2018 έχει ενσωματωθεί, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αρ.56(I)2018, ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών που είχαν παραχωρηθεί μέχρι τις 30/12/2017 ύψους 6,656%

   (β) Το τιμαριθμικό επίδομα στην περίπτωση των κρατικών υπαλλήλων αναθεωρείται μία φορά τον χρόνο ( την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους), και το ποσοστό που ισχύει από 01/1/2019 ανέρχεται σε 1,04% και υπολογίζεται επί του βασικού μισθού πιο πάνω, με ελάχιστο ετήσιο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος τα €160.

   Σχετική Νομοθεσία

  ii. Τα διάφορα επιδόματα, όπως επίδομα βάρδιας, επίδομα υπερωριών, γενικό επίδομα εξωτερικού, και διάφορα άλλα επιδόματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τους αντίστοιχους Νόμους ή Κανονισμούς που διέπουν το κάθε επίδομα. Καταβάλλονται, επίσης, επιδόματα σε Μαθητευόμενους Νοσοκόμους υπό εκπαίδευση στη Σχολή Νοσοκόμων, Ιατρούς και Κτηνιάτρους για εξάσκηση πριν την εγγραφή τους, Ιατρούς για απόκτηση ειδικότητας κ.α.

  Πίνακες Μισθοδοσίας προηγούμενων ετών

  N.35(I)/2007 - Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 και του 2012


2. Καταβολή απολαβών:


  (α) Νόμισμα και χρόνος καταβολής απολαβών

  Οι απολαβές καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα, εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών εγκρίνει την καταβολή τους πριν από το τέλος οποιουδήποτε μήνα όπως π.χ. πληρωμή των απολαβών του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου που καταβάλλονται πριν τα Χριστούγεννα. Οι απολαβές των υπαλλήλων που είναι πληρωτέες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας καταβάλλονται σε Κυπριακό νόμισμα. Αν όμως αυτές είναι πληρωτέες εκτός της Δημοκρατίας, τότε καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας που αυτές είναι πληρωτέες εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών, με ειδική απόφασή του, εξουσιοδοτήσει την καταβολή τους σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα της χώρας στην οποία αυτές είναι πληρωτέες.

  (β) Τρόπος Πληρωμής Μισθού

  Η μισθοδοσία, έναντι σταδιακής κατάργησης της έκδοσης προσωπικών επιταγών, διενεργείται σήμερα αποκλειστικά με τραπεζικά εμβάσματα, μέσω οποιασδήποτε Εμπορικής Τράπεζας ή Συνεργατικού Ιδρύματος, για σκοπούς ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης του υπαλλήλου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο υπάλληλος προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως εργοδότη, με τίτλο «Εξουσιοδότηση Πληρωμής Μισθού με Τραπεζικό Έμβασμα».

  (γ) Τόπος Αποστολής Αλληλογραφίας

  Η επιλογή του τόπου αποστολής της αλληλογραφίας που ταχυδρομείται από τον Τομέα Μισθών γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο Υπάλληλος «Εξουσιοδότηση Τόπου Αποστολής Αλληλογραφίας». Ο υπάλληλος μπορεί να επιλέξει να ταχυδρομείται η αλληλογραφία του είτε στη Διεύθυνση Κατοικίας είτε στη Διεύθυνση Εργασίας. Για την αποστολή της αλληλογραφίας στη διεύθυνση εργασίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Κώδικα Τόπου Εργασίας από το λογιστήριο του Υπουργείου /Τμήματος /Υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος με την υποβολή του Εντύπου «ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Έντυπο Γ.Λ.44Ζ).3. Αποκοπές από τις απολαβές:
  Από τους μισθούς γίνονται διάφορες αποκοπές οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές, όπως πιο κάτω:


  Α. Υποχρεωτικές αποκοπές (βλέπε συνοπτικό πίνακα αποκοπών)


(α) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
   Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 ανέρχεται στο 3,95% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους ανέρχεται στο 7,8%. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, που ισχύει από τον Ιανουάριο 2013 είναι €4.533 το μήνα.

   Σημειώνεται ότι οι κρατικοί υπάλληλοι πιστώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με επιπρόσθετο ποσοστό το οποίο εισφέρει η Κυβέρνηση σαν κράτος και σαν εργοδότης για το αναλογικό μέρος της σύνταξης του Τ.Κ.Α. και ανέρχεται στο 11.65% (για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011). Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους είναι 7.8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών .

   Όταν ο υπάλληλος που διορίστηκε σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας, περιλαμβανομένης και τυχόν υπηρεσίας σε έκτακτη ή ωρομίσθια θέση, τότε υποχρεούται με σχετική Νομοθεσία να εισφέρει ποσοστό 7,8% για την υπόλοιπη υπηρεσία του μέχρι να αφυπηρετήσει.

   Σύμφωνα με την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία, τα προαναφερόμενα ποσοστά ισχύουν για την πενταετή περίοδο από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2018 και αναθεωρούνται στη συνέχεια ως εξής:

   α)Υπάλληλοι που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 01/10/2011

   01/01/2019 μέχρι 31/12/2023
   01/01/2024
   μέχρι
   31/12/2028
   01/01/2029
   μέχρι
   31/12/2033
   01/01/2034
   μέχρι
   31/12/2038
   01/01/2039
   μέχρι ……
   Υπάλληλος 4,20%4,45%4,70%4,95%5,20%
   Εργοδότης12,40%13,15%13,90%14,65%15,40%
   β) Υπάλληλοι που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και έκτακτοι υπάλληλοι
   01/01/2019 μέχρι 31/12/2023
   01/01/2024
   μέχρι
   31/12/2028
   01/01/2029
   μέχρι
   31/12/2033
   01/01/2034
   μέχρι
   31/12/2038
   01/01/2039
   μέχρι ……
   Υπάλληλος 8,30%8,80%9,30%9,80%10,30%
   Εργοδότης8,30%8,80%9,30%9,80%10,30%

   Σχετική Νομοθεσία

   Ν.193(Ι)/2012- Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τροποποιητικός) (αρ.4) Νόμος του 2012

Σχετικοί Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:
Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της μείωσης απολαβών εφαρμόζονται από 1/12/2012, επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων / αξιωματούχων όπως επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, γραμματειακών υπηρεσιών κλπ ως ακολούθως:     «Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.»

   Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Αρ.1708-ημερ.10/5/2013

  (ι) Φόρος Εισοδήματος
   Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αποκόπτεται από τις αποδοχές των Υπαλλήλων βασίζεται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2014. Στον υπολογισμό της αποκοπής φόρου εισοδήματος από τις αποδοχές λαμβάνονται υπόψη (εκτός από τις συνεισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και ταμείο χηρών και τέκνων καθώς και άλλες αποκοπές οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφημένο σύστημα) οι εκπτώσεις φόρου που δηλώνει ο Αξιωματούχος/ Υπάλληλος με την υποβολή του εντύπου «Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων».

  (κ) Άλλες Αποκοπές

   Διάφορες άλλες αποκοπές όπως π.χ. αποκοπές για εξόφληση προκαταβολών για αγορά αυτοκινήτου (που χορηγήθηκε πριν την 1/1/2012), για αγορά Ομολογιών ή διαφόρων νομισμάτων, για αγορά επίπλων και πληρωμή ενοικίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στις διάφορες Πρεσβείες της Δημοκρατίας, Δικαστικά εντάλματα κ.α.

  Β. Προαιρετικές αποκοπές

  · Συνδρομή σε συντεχνία το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κάθε συντεχνία.

  · Διάφορες άλλες αποκοπές όπως π.χ. εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας των Κλαδικών Επιτροπών κ.α.

  · Εθελοντική Εισφορά στην Οικονομία4. Αλληλογραφία που αποστέλλεται στους υπαλλήλους:

  · Μετά την εξόφληση τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε για την αγορά οχήματος, αποστέλλεται επιστολή για σκοπούς απαλλαγής του οχήματος από την ενεχυρίαση του στην Κυβέρνηση η οποία πρέπει να παρουσιαστεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για τα περαιτέρω.

  · Η μηνιαία κατάσταση Μισθοδοσίας καθώς και το Πιστοποιητικό Αποδοχών για το Έτος (Ε.Πρ.63) μπορούν να εκτυπωθούν από τον ίδιο τον κρατικό υπάλληλο μέσω του διαδικτυακού συστήματος του Τομέα Μισθών, αφού πρώτα εγγραφεί και λάβει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.5. Τήρηση προσωπικών λογαριασμών για οφειλές στην Κυβέρνηση:

Στον Τομέα Μισθών τηρούνται, μεταξύ άλλων, και οι πιο κάτω προσωπικοί λογαριασμοί για οφειλές στην Κυβέρνηση:

  · για αγορά αυτοκινήτων

  · για αγορά ομολογιών

  · για αγορά διαφόρων νομισμάτων

  · για οφειλόμενες συνεισφορές (πέραν των 400 μηνών) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Σχέδιο Συντάξεων

  · για πληρωμές ενοικίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό

  · για αγορά επίπλων και σκευών σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό

  · για αποκοπή του επιδόματος μητρότητας το οποίο πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά τις εβδομάδες που δικαιούνται άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.ΙΙ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ / ΤΜΗΜΑΤΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(Α)Έντυπα Μισθολογίου Κρατικών Υπαλλήλων

Η πληρωμή των αποδοχών γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Για την πληρωμή των αποδοχών υπάρχουν τα πιο κάτω έντυπα της σειράς Γ.Λ. 44, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από το λογιστήριο του Υπουργείου /Τμήματος /Υπηρεσίας που υπηρετούν οι υπάλληλοι ανάλογα με την αλλαγή που υπάρχει στα στοιχεία των Υπαλλήλων.

  α) Έντυπο Γ.Λ.44 Α «ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»

  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που θα αρχίσουν να πληρώνονται το μισθό τους μέσω του Κρατικού Μισθολογίου. Καλύπτει τόσο τους έκτακτους όσο και τους μόνιμους νεοδιοριζόμενους. Για την αποφυγή ταλαιπωριών το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται εξ΄ ολοκλήρου και ορθά.

  β) Έντυπο Γ.Λ.44 Β «ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ /ΑΠΟΚΟΠΩΝ»

  Χρησιμοποιείται για τους υπαλλήλους που υπάρχει αλλαγή στο επίδομα ή και αποκοπή. Οι κωδικοί αριθμοί των επιδομάτων και των αποκοπών φαίνονται στα ολικά των μηνιαίων καταστάσεων πληρωμής μισθών (PAYROLL) που στέλλονται στα Τμήματα κάθε μήνα.

  γ) Έντυπο Γ.Λ.44 Γ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

  Αφορά αλλαγή στα επιδόματα που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό.

  δ) Έντυπο Γ.Λ.44 Δ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

  Έντυπο για αλλαγή των μισθοδοτικών στοιχείων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις υπαλλήλων που βρίσκονται σε συνδυασμένες κλίμακες.

  ε)
  Έντυπο Γ.Λ.44 Ε «ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ -
  ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ»

  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
  · Προαγωγής

  · Ακύρωσης προαγωγής

  · Διορισμού εκτάκτου υπαλλήλου σε οργανική θέση

  · Διορισμού υπαλλήλου σε άλλη οργανική θέση από αυτή που κατέχει

  · Επαναδιορισμού στην Κυβέρνηση μετά από παραίτηση.


  στ)
  Έντυπο Γ.Λ.44 ΣΤ «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟ»

  Χρησιμοποιείται το έντυπο αυτό για τους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα, τελειώνει η διαθεσιμότητα ή και επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή που αφορά μισθό.

  ζ) Έντυπο Γ.Λ.44 Ζ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  Με το έντυπο αυτό κοινοποιούνται όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που αλλάζουν τόπο εργασίας με σκοπό την αποστολή της αλληλογραφίας του υπαλλήλου στο τόπο εργασίας όταν ο υπάλληλος το επιλέξει.

  η) Έντυπο Γ.Λ.44 Η «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ»

  Αφορά τους υπαλλήλους που ευρίσκονται με άδεια μητρότητας χωρίς απολαβές, με γονική άδεια χωρίς απολαβές, με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους Μη Δημοσίου συμφέροντος, με Εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, με άδεια ασθενείας με μισές απολαβές.

  θ) Έντυπο Γ.Λ.44 Θ «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

  Χρησιμοποιείται για τους υπαλλήλους που για οποιονδήποτε λόγο τερματίζονται οι υπηρεσίες τους.

  ι) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΖ) «ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ»

  Η πληρωμή για υπερωριακή απασχόληση κρατικών υπαλλήλων μαζί με το μισθό τους στο τέλος του μήνα γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού.

  κ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΑ) «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ»

  Η αλλαγή χρέωσης μισθού σε άλλη δαπάνη στον Προϋπολογισμό /Κεφάλαιο /Υποδιαίρεση Κεφαλαίου/ Άρθρο /θέση, γίνεται με το έντυπο αυτό.

  λ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΒ) «ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ»

  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις περιπτώσεις μεταθέσεων του εναλλάξιμου προσωπικού μόνο από ένα Υπουργείο /Τμήμα σε άλλο.

  μ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΓ) «ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΩΝ»

  Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται γενικά για αλλαγές που δεν καλύπτονται από όλα τα άλλα έντυπα της σειράς Γ.Λ.44. Για κάθε αλλαγή που γίνεται στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταυτότητας καθώς και το όνομα του υπαλλήλου.

  ν) Έντυπο: «ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ»

  Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την αποκοπή του επιδόματος μητρότητας το οποίο πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά τις εβδομάδες που δικαιούνται άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.


(Β) Χρόνος υποβολής αλλαγών μισθολογίου

Τα έντυπα που αφορούν σε αλλαγές των στοιχείων των υπαλλήλων αποστέλλονται συμπληρωμένα στο Γενικό Λογιστήριο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, που καθορίζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας με σχετική εγκύκλιό του, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την καταχώρηση επικαιροποίηση των στοιχείων στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι, με στόχο την έγκαιρη έκδοση του μισθολογίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέτοια έντυπα μπορούν ν’ αποστέλλονται μετά τις καθοριζόμενες ημερομηνίες, μετά από συνεννόηση με τον Τομέα Μισθών.
ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
Το ΩΚΠ απαρτίζουν οι ωρομίσθιοι οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται στην κυβερνητική υπηρεσία, πληρώνονται στη βάση των δεδουλευμένων ωρών εργασίας και εκτελούν χειρονακτική εργασία.

Το ΩΚΠ χωρίζεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

· Τακτικό ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να πληρώσει νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον προϋπολογισμό ή έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων του προϋπολογισμού και έχει συμπληρώσει 52 εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας ως έκτακτο ΩΚΠ
· Έκτακτο ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να πληρώσει νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον προϋπολογισμό ή έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων του προϋπολογισμού και δεν έχει ακόμη συμπληρώσει 52 εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας
· Εποχικό ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για προκαθορισμένη περίοδο, για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.
Το ΩΚΠ πληρώνεται σε μηνιαία βάση. Οι ωρομίσθιοι εργάζονται συνήθως 38 ώρες την εβδομάδα, το οποίο αντιστοιχεί σε 165,12 ώρες ανά μήνα. Ο υπολογισμός των μηνιαίων ωρών υπολογίζεται με τον τύπο:


Ώρες ανά εβδομάδαΧ52,14

12


Τα μέλη του Ω.Κ.Π. εντάσσονται ανάλογα με τα επαγγέλματά τους, τα οποία καθορίζονται από το Τ.Δ.Δ.Π., στις αντίστοιχες κλίμακες. Για την κάθε κλίμακα καθορίζεται το ωρομίσθιο, ως ποσό ανά ώρα εργασίας που ορίζει με εγκύκλιό του το Τ.Δ.Δ.Π.

Το ωρομίσθιο του ΩΚΠ αναπροσαρμόζεται λόγω:

Ø αυξομείωσης του τιμαριθμικού επιδόματος (κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο),
Ø παραχώρηση γενικών αυξήσεων (όποτε αυτό αποφασιστεί από την Μ.Ε.Ε.)
Ø προσαύξησης που κερδίζεται (κάθε Απρίλιο)
Όσοι ωρομίσθιοι είναι μέλη του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ω.Κ.Π. δικαιούνται σε άδεια ασθενείας. Εξαιρούνται οι αγροπυροσβέστες που δεν είναι μέλη του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ω.Κ.Π.

Το μέλους του τακτικού Ω.Κ.Π. δικαιούται σε 40 εργάσιμες μέρες άδειας ασθενείας, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν σε 80 μετά από έγκριση του Ιατροσυμβουλίου κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το έκτακτο Ω.Κ.Π. δικαιούται άδεια ασθενείας κατ΄ αναλογία της έκτακτης απασχόλησης του, 25 εργάσιμες μέρες το χρόνο.

Η πρώτη μέρα άδειας ασθενείας δεν πληρώνεται ούτε για τους τακτικούς ούτε για τους έκτακτους.

Σύμφωνα με τον Καν. 41, το Ω.Κ.Π. δικαιούται σε ετήσια προσαύξηση κάθε 1η Απρίλιου. Το ποσό της ετήσιας προσαύξησης καθορίζεται από την εγκύκλιο του Τ.Δ.Δ.Π. Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτοι ωρομίσθιοι που έχουν υπηρεσία μικρότερη των 52 εβδομάδων δικαιούνται αναλογία προσαύξησης, νοουμένου ότι ήταν στην υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Αναλογία προσαύξησης δικαιούνται και οι ωρομίσθιοι που απουσίαζαν από την εργασία τους με άδεια άνευ απολαβών ή ήταν με άδεια ασθενείας και πληρώνονταν από το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Ω.Κ.Π. διέπεται από:

· Κανονισμούς Όρων Απασχόλησης Ω.Κ.Π.
· Εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
· Αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής Εργατών

ΕΝΤΥΠΑ

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

· Γ.Λ.43 – Ατομικά Στοιχεία Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Α- Έντυπο αλλαγής στοιχείων Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Β.Τ. –Καταχώρηση ωρών Τακτικού Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Β.Ε. – Καταχώρηση ωρών Έκτακτου/Εποχικού Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Γ- Καταχώρηση ωρών άδειας ασθενείας για Ω.Κ.Π.
Τα πιο πάνω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» , «ΕΝΤΥΠΑ Γ.Λ.».

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το Ω.Κ.Π. δικαιούται τα πιο κάτω επιδόματα:

· Επίδομα Επίβλεψης
· Επίδομα αναρρίχησης πασσάλου
· Επίδομα Σαββατοκυρίακου
· Επίδομα Σαββατοκυρίακου και νύκτας
· Επίδομα βάρδιας

Για τα επιδόματα επίβλεψης και αναρρίχησης πασσάλου καθορίζεται ποσό με εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην αρχή κάθε χρόνου, ενώ τα υπόλοιπα επιδόματα δίνονται με ποσοστό το οποίο προστίθεται στο ωρομίσθιο του υπαλλήλου που το δικαιούται.

Τα εν λόγω επιδόματα έχουν υποστεί μειώσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε Περί Προϋπολογισμού Νόμους, αρχίζοντας από το 2013.

Σημειώνεται ότι το Ω.Κ.Π. με βάση τους κανονισμούς δικαιούταν τα επιδόματα κομπρεσσόρου (Καν. 62), σήραγγας (Καν.56), λουστραδόρου (Καν.64), ζώου (Καν. 60) και περιοδείας (επαρχιακό και παγκύπριο) (Καν.51) τα οποία έχουν καταργηθεί με τις εγκύκλιους Μ.Ε.Ε. αρ 1/2012 ημερ. 25/7/2012 και Μ.Ε.Ε. αρ.3/2014 ημερ. 26/2/2014 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΩΚΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου στην ενότητα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» κάτω από τη «Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων» - «Μονοήμερη εκπαίδευση υπαλλήλων λογιστηρίων».- ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ


Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά