Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3 Ιουνίου 2015, έχει ανατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντονισμού των διαδικασιών που αφορούν τις κυβερνητικές εγγυήσεις.

Για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τις κυβερνητικές εγγυήσεις, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων διεξάγει τις ακόλουθες λειτουργίες:


    - Εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική για την έκδοση νέων εγγυήσεων,

    - Διαχειρίζεται τις κυβερνητικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης χρηματοοικονομικού κινδύνου που διατρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις υφιστάμενες και νέες κυβερνητικές εγγυήσεις, και τηρεί σχετικό μητρώο κυβερνητικών εγγυήσεων,

    - Τιμολογεί και εισπράττει τα τέλη εγγυήσεων, τα οποία καθορίζονται με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο της κάθε εγγύησης, και

    - Διαχειρίζεται τις πληρωμές των εγγυήσεων και μεριμνά για την ανάκτηση των ποσών σε σχέση με πληρωμές των κυβερνητικών εγγυήσεων.


Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά