Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Λογιστικές Πολιτικές


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναθεωρεί τις λογιστικές του πολιτικές, ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις της νέας λογιστικής βάσης. Όπως έχει καθοριστεί, το Τεχνικό Συμβούλιο Επίβλεψης Έργου είναι το αρμόδιο όργανο για να επικυρώνει τις νέες λογιστικές πολιτικές που διαμορφώνονται μετά από σχετική διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία / Τμήματα / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής έχουν επικυρωθεί οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται πιο κάτω.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜισθώσεις (Μέγεθος Αρχείου: 884,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπομείωση Στοιχείων Ενεργητικού που Παράγουν Έσοδα (Μέγεθος Αρχείου: 557,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπομείωση Στοιχείων Ενεργητικού που Δεν Παράγουν Έσοδα (Μέγεθος Αρχείου: 477,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατασκευαστικά Συμβόλαια (Μέγεθος Αρχείου: 579,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρηματοοικονομικά Εργαλεία (Μέγεθος Αρχείου: 762,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣτοιχεία Άυλου Ενεργητικού (Μέγεθος Αρχείου: 521,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚοινωνικά Ωφελήματα (Μέγεθος Αρχείου: 437,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιευθετήσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών (Μέγεθος Αρχείου: 506,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈσοδα απο συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης (Μέγεθος Αρχείου: 508,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈσοδα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης (Μέγεθος Αρχείου: 365,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Μέγεθος Αρχείου: 611,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΞεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις (Μέγεθος Αρχείου: 393,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπενδύσεις σε Συνδεδεμένες Οντότητες και Κοινοπραξίες (Μέγεθος Αρχείου: 418,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπό Κοινού Διευθετήσεις (Μέγεθος Αρχείου: 453,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποίηση Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες (Μέγεθος Αρχείου: 388,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνδυασμοί Δημόσιου Τομέα (Μέγεθος Αρχείου: 598,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποθέματα (Μέγεθος Αρχείου: 260,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣτοιχεία Πάγιου Ενεργητικού (Μέγεθος Αρχείου: 906,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΩφελήματα Προσωπικού (Μέγεθος Αρχείου: 700,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενο Ενεργητικό (Μέγεθος Αρχείου: 805,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧορηγίες και Άλλες Μεταβιβάσεις (Μέγεθος Αρχείου: 339,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈξοδα απο Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης (Μέγεθος Αρχείου: 373,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈκθεση και Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (Μέγεθος Αρχείου: 636,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη (Μέγεθος Αρχείου: 437,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι επιπτώσεις των Αλλαγών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες (Μέγεθος Αρχείου: 398,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς (Μέγεθος Αρχείου: 398,9Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈκθεση κατά Τομέα (Μέγεθος Αρχείου: 461,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποιήσεις για Συνδεδεμένα Μέρη (Μέγεθος Αρχείου: 316Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποίηση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σχετικά με το Γενικό Κυβερνητικό Τομέα (Μέγεθος Αρχείου: 384,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση Πληροφόρησης Προϋπολογισμού στις Οικονομικές Καταστάσεις (Μέγεθος Αρχείου: 380,33Kb)


Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά