Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί. (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΔΠ 138/2016, ΚΔΠ 376/2016)


ΚΔΠ 138/2016, ΚΔΠ 376/2016 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
(Σημ.:Δεν αποτελεί επίσημη έκδοση)

Η παρούσα ενοποίηση αφορά πρωτοβουλία και όχι νομική υποχρέωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση του παρόντος κειμένου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΚΔΠ 138_2016 ΚΔΠ 376_2016 _Ανεπίσημη Ενοποιημένη Έκδοση.doc