Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων, ετοιμάζει σε ετήσια βάση τόσο τις οικονομικές καταστάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, όσο και τη Δημοσιονομική Έκθεση.Δημοσιονομική Έκθεση
Οικονομικές Καταστάσεις Κυπριακής Δημοκρατίας