Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ετοιμάσει προσχέδια Πρότυπων Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των ετήσιων ξεχωριστών κι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του κράτους.

Η βάση ετοιμασίας των Πρότυπων Οικονομικών Καταστάσεων είναι η λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων κι εξόδων, με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS).

Τα εν λόγω Πρότυπα των Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία εμφανίζονται πιο κάτω, είναι σε στάδιο διαρκούς επεξεργασίας κι ανανέωσης, γι’ αυτό και θεωρούνται ως «προσχέδια»1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Οικονομικών Καταστάσεων για Δήμους