Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η μη ύπαρξη συστήματος χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε επίπεδο Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Δημοκρατίας, οδήγησε τη διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στην εφαρμογή ενός σχεδιασμού για την εγκαθίδρυση της παροχής ολοκληρωμένων λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (finance functions) με καλές πρακτικές δημόσιου τομέα άλλων χωρών ή/ και του ιδιωτικού τομέα.

Ως αποτέλεσμα της επισκόπησης και αξιολόγησης των αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων και διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ενισχύεται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης που παρέχονται στα Υπουργεία. Η ολική μετάβαση και εύρυθμη λειτουργία των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που παρέχονται στα Υπουργεία άρχισε να εφαρμόζεται μέσα στο 2018.

Η αποτελεσματική λειτουργία των Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στα Υπουργεία, με τη συμβολή των Προϊσταμένων τους (με ρόλο αντίστοιχο του Chief Financial Officer (CFO)), οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (finance functions) προς τους διευθυντές, παράλληλα με την υποστήριξη και καθοδήγηση του προσωπικού που στελεχώνει τις Διευθύνσεις αυτές από τα κεντρικά γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, θα ενισχύσει μεσοπρόθεσμα την ποιότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στα Υπουργεία.