Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To TopΟι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ), μέσω της Διεύθυνσης Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, στην επιμερισμένη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:Αρχή Πιστοποίησης

Ορισμός με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ 79.735 Ημερ. 17/11/2015

Η Αρχή Πιστοποίησης είναι η αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει την τελική ευθύνη για την πιστοποίηση των δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στις Αιτήσεις Πληρωμής και τους Λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη συγχρηματοδότηση των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Αρχή Πιστοποίησης οι ευθύνες της Διεύθυνσης Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης περιλαμβάνουν κυρίως:
1) την κατάρτιση και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών στην Επιτροπή, πιστοποιώντας ότι οι δαπάνες προκύπτουν από αξιόπιστα λογιστικά συστήματα, βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και διασφαλίζοντας μέσω επαρκών πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες και τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις, ότι οι δαπάνες έχουν υποβληθεί σε επαληθεύσεις από τη διαχειριστική αρχή ή τους ενδιάμεσους φορείς της
2) την κατάρτιση των λογαριασμών για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και για κάθε λογιστική χρήση και την πιστοποίηση ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και ότι οι δαπάνες που εγγράφονται σε αυτούς είναι σύμφωνες με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες·
3) να λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τα αποτελέσματα όλων των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την αρχή ελέγχου ή υπό την ευθύνη της ή από άλλους εθνικούς ή ενωσιακούς φορείς ελέγχου και
4) να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του εθνικού πληροφοριακού συστήματος το οποίο υποστηρίζει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής και τους λογαριασμούς.
Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, διενεργούνται ετήσιες επισκοπήσεις σε ενδιάμεσους φορείς για σκοπούς αξιολόγησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης τους σε σχέση με τον εντοπισμό παρατυπιών και την αξιολόγηση κινδύνων.

Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Επαληθευτών
Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

Ορισμός με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ 89.360 Ημερ. 7/5/2020
Στα πλαίσια του Στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - ΕΕΣ της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος, στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan Med στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg MED, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI-MED και στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE.
Για τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με Κύπριους εταίρους, έχει επιλεγεί η εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου. Στο συγκεκριμένο σύστημα, οι δικαιούχοι/εταίροι των έργων του Προγράμματος προτείνουν στην Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Επαληθευτών (Αρχή Εξουσιοδότησης), έναν ανεξάρτητο επαληθευτή/ελεγκτή (controller), που θα διενεργεί τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.
Ρόλος της Αρχής Εξουσιοδότησης είναι:

    1) Να συγκροτεί σύστημα ελέγχου το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της εγκυρότητας και της νομιμότητας των δαπανών που δηλώνονται για πράξεις ή μέρη πράξεων, οι οποίες υλοποιούνται στην επικράτεια του και της συμμόρφωσης αυτών ως προς την εθνική νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
    2) Να αξιολογεί και να εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους Επαληθευτές, πριν την δήλωση των πρώτων δαπανών στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη σε εθνικό ή διεθνή αναγνωρισμένο επαγγελματικό σύνδεσμο λογιστών/ελεγκτών, για να διενεργούν πρωτοβάθμιες επαληθεύσεις. Τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο επαληθευτής/ελεγκτής και αφορούν στις επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητές του, την ανεξαρτησία του, και άλλα προσόντα όπως την ικανότητα του να διεκπεραιώνει την επαλήθευση δαπανών εντός των σχετικών πλαισίων.
    3) Να διενεργεί δειγματοληπτικές ποιοτικές επισκοπήσεις σε επίπεδο Επαληθευτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του όλου συστήματος ελέγχου, βεβαιώνοντας την ικανότητα των Επαληθευτών να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, ως προς την εγκυρότητα των δαπανών και της συμμόρφωσης τους προς τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS)

Ορισμός με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ 61.895 Ημερ. 21/4/2005

Τα καθήκοντα του Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), περιλαμβάνουν την συλλογή όλων των παρατυπιών που εντοπίζονται είτε από το ίδιο το ΓΛτΔ ή από οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο κατά τη διάρκεια επαληθεύσεων ή ελέγχων καθώς επίσης και την κοινοποίηση τους στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF), σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών. Πρόσθετα συνεργάζεται με την OLAF παρέχοντας πληροφορίες και έγγραφα στις περιπτώσεις δικών τους διερευνήσεων.


Υποστήριξη στη Δημοσιονομική Διαχείριση και Έλεγχο
των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Το ΓΛτΔ συνεισφέρει στη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογιών και εργαλείων απλουστευμένου κόστους. Στα πλαίσια αυτά έχει προβεί στην ανάπτυξη τέτοιων μεθοδολογιών σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία αναμένεται να καλύψουν μεγάλο μέρος των δαπανών των προγραμμάτων. Πέραν των μεθοδολογιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί, η ΔΕΠ προωθεί την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών σε σχέδια χορηγιών Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, μέσω διαβούλευσης με τη Διαχειριστική Αρχή και των υπόλοιπων Φορέων Διαχείρισης, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο (2021-2027). Στα πλαίσια αυτά, υποστηρίζει τους φορείς διαχείρισης και τη Διαχειριστική Αρχή στο σχεδιασμό νέων σχεδίων χορηγιών που θα ενσωματώνουν απλουστευμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες.

Πρόσθετα, η Διεύθυνση συνεισφέρει στη βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης των δικαιούχων, Φορέων Διαχείρισης και των Διαχειριστικών Αρχών, μέσω έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και εκπαίδευσης των λειτουργών σε σχέση με επαληθεύσεις, επιλεξιμότητα δαπανών, τρόπου υποβολής δαπανών για συγχρηματοδότηση και απλοποίηση στο σχεδιασμό των έργων και Σχεδίων.

Ενδιάμεσος φορέας διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών (ΦΕΔ)

Ορισμός με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ 79.735 Ημερ. 17/11/2015


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) εκτελεί τα καθήκοντα του κεντρικού Φορέα διοικητικών Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ). Ρόλος του ΦΕΔ είναι να πραγματοποιεί διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών πριν την υποβολή τους στις Αιτήσεις Πληρωμής που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τον διοικητικό έλεγχο επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων η νομιμότητα και κανονικότητα, η επιλεξιμότητα, η πραγματοποίηση και η ορθότητα των δαπανών καθώς επίσης και η πραγματοποίηση αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου σε συνεργασία με τους ενδιάμεσους φορείς.

Εθνικός Συντονιστικός φορέας για τις επαληθεύσεις και ελέγχους για την εφαρμογή του ΣΑΑ

Ορισμός με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση του ΣΑΑ

Ο ΕΣΦΕΕ υποστηρίζει τη Συντονιστική Αρχή του ΣΑΑ (ΓΔ ΕΠΣΑ) σε θέματα συντονισμού και εφαρμογής διαδικασιών επαληθεύσεων και ελέγχων. Συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργούνται από τους ελεγκτικούς φορείς, καθώς και όλων των περιπτώσεων σοβαρών παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ή υπονοιών απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων και των ενεργειών αντιμετώπισής τους, που απαιτούνται για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης και της σύνοψης λογιστικών ελέγχων που συνοδεύει κάθε Αίτηση Πληρωμής. Παράλληλα, διενεργεί οριζόντιους ελέγχους για τη διασφάλιση της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, της σύγκρουσης συμφερόντων και της σώρευσης της ενίσχυσης, μέσω της διαχείρισης των πληροφοριών του Άρθρου 22(2)(d) του Κανονισμού του ΜΑΑ που συλλέγονται από τους Φορείς Υλοποίησης.No documents found