Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Πληροφόρηση για ενέργειες και μέτρα που λήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αντιμετώπιση του ιού COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και στη δημοσίευση των πληροφοριών στην πύλη YOUR EUROPE. Πρόκειται για τρες σειρές FAQ (Frequently Asked Questions), στις οποίες επεξηγείται το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά στην παραγωγή υλικών για την αντιμετώπιση του ιού. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προχώρησε σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN), ώστε οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης να διαθέσουν δωρεάν 14 πρότυπα στους κατασκευαστές/ βιομήχανους. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_en.htm

Your Europe This webpage is part of an EU quality network

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε


Τελευταία Ενημέρωση:
23/12/2020 09:17 AM