Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


  Τομέας Συντάξεων Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας

  Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (εφάπαξ/ φιλοδωρήματα και μηνιαίας σύνταξης) των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των Κρατικών Υπαλλήλων καθώς και τις μεταβιβάσεις αυτών στα μέλη της οικογένειας τους (Χήρους/ες ή/και Εξαρτώμενα τέκνα).

  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κρατικός Υπάλληλος είναι υπάλληλος που κατέχει μόνιμη θέση :


  v Δημόσια Υπηρεσία

  v Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους

  v Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

  v Δυνάμεις Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Πολιτική Άμυνα)

  v Στρατό της Δημοκρατίας


Υπάλληλοι που διορίζονται για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση στην Κρατική Υπηρεσία από 1/10/2011 δεν εντάσσονται στο σχέδιο συνταξιοδότησης.

Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων βασίζεται στις πρόνοιες των Περί Συντάξεων Νομοθεσιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του κάθε υπαλλήλου.

Η σύνταξη και το εφάπαξ/ φιλοδώρημα δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή μεταβιβαστούν και, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, επίσχεση ή κράτηση

εκτός

(α) για χρέος προς τη Δημοκρατία

(β) για ικανοποίηση διατάγματος Δικαστηρίου για τη διατροφή συζύγου/ πρώην συζύγου

1.1 Κυριότεροι λόγοι αφυπηρέτησης


  v Όριο Ηλικίας

  v Οικειοθελής πρόωρη αφυπηρέτηση

  v Για λόγους δημοσίου συμφέροντος

  v Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας

  v Λόγω διορισμού σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  v Ανάληψη Δημοσίου Λειτουργήματος ασυμβίβαστου με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχεται στην κρατική υπηρεσία

  v Αναγκαστική Αφυπηρέτηση

  v Παραίτηση


1.2 Πότε θεωρείται συντάξιμη υπηρεσία

Περίοδος υπηρεσίας υπαλλήλου σε κρατική θέση.

Περίοδος υπηρεσίας σε μη συντάξιμη θέση ή υπηρεσία πάνω σε προσωρινή βάση ή με σύμβαση ή επί δοκιμασία ή έκτακτη ή ωρομίσθια ακολουθείται είτε αμέσως είτε ύστερα από διακοπή από υπηρεσία σε συντάξιμη θέση και ο διορισμός του υπαλλήλου σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, η περίοδος αυτή λογίζεται συντάξιμη.

Εκπαιδευτική άδεια που παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ή άδεια που παραχωρήθηκε με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου προς το συμφέρον της εκπαίδευσης ή για σκοπούς δημόσιας πολιτικής θεωρείται συντάξιμη υπηρεσία. Συντάξιμη θεωρείται επίσης η άδεια μητρότητας και η γονική άδεια.

Υπηρεσία σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή Αρχή Τοπικής αυτοδιοίκησης με σχέδιο όμοιο με το Κυβερνητικό νοουμένου ότι έχουν μεταφερθεί τα ωφελήματα στην Κυβέρνηση θεωρείται συντάξιμη υπηρεσία.

Περίοδος διαθεσιμότητας με μέρος των απολαβών θεωρείται επίσης συντάξιμη υπηρεσία.

Περίοδος απουσίας υπαλλήλου με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους μη δημοσίου συμφέροντος και απεργίες δε λογίζονται συντάξιμη υπηρεσία.

1.3 Υπολογισμός απολαβών

1.3.1 Για υπηρεσία μέχρι 31/12/2012


Για την υπηρεσία του υπαλλήλου μέχρι 31/12/2012 οι συντάξιμες απολαβές στις οποίες υπολογίζονται τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα είναι οι απολαβές κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του και όχι οι απολαβές που ελάμβανε στις 31/12/2012.
Συντάξιμες απολαβές είναι ο ακαθάριστος μισθός του υπαλλήλου Χ 12
(Ο 13ος μισθός δε θεωρείται συντάξιμη απολαβή)

Σύμφωνα με την περί Συντάξεων Νομοθεσία σε περίπτωση που ο μισθός του υπαλλήλου ευρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο υπάλληλος μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θανάτου του έχει κερδίσει λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακάς του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησής του. Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος μέχρι την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του έχει κερδίσει όχι λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακάς του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της προσαύξησης

1.3.2 Για την υπηρεσία από 1/1/2013 μέχρι την αφυπηρέτηση ή μέχρι την συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας (όποιο προκύψει ενωρίτερα)

Για την υπηρεσία του υπαλλήλου από 1/1/2013 οι συντάξιμες απολαβές είναι ο μέσος όρος των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του (μισθός καριέρας), αναπροσαρμοσμένων με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του.

Α) Ετήσια Σύνταξη για υπηρεσία
μέχρι 31/12/2012 = Ετήσιες συντάξιμες απολαβές Χ Μήνες συντάξιμης υπηρεσίας
κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης (μέγιστο 400 μήνες)
800
Αφορολόγητο Εφάπαξ = Ετήσια Σύνταξη Χ 14/3

Β) Ετήσια Σύνταξη για υπηρεσία
από 1/1/2013 = Μισθός καριέρας Χ Μήνες συντάξιμης υπηρεσίας
και μετά μέχρι τη συμπλήρωση 400 μηνών ή μέχρι την α αφυπηρέτηση ( όποιο προκύψει ενωρίτερα)
800
Φορολογητέο Εφάπαξ = Ετήσια Σύνταξη Χ 14/3

2. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΕΙΑΣ

2.1 Περιοδικές εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών και πρόνοιες μεταβίβασης της σύνταξης

Οι περιοδικές εισφορές είναι υποχρεωτικές για κάθε συντάξιμο υπάλληλο ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και ανέρχονται σε 2% επί του συνόλου των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του ( Ν.113(Ι)/2011 με ισχύ από 1/10/2011) και μέχρι τη συμπλήρωση 400 μηνιαίων εισφορών.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η έκτακτη υπηρεσία υπαλλήλου (χωρίς εισφορές) λογίζεται για σκοπούς υπολογισμού των 400 μηνιαίων εισφορών κατά το 1/2 . Για το λόγο αυτό, η ημερομηνία συμπλήρωσης 400 μηνών υπηρεσίας και 400 μηνιαίων εισφορών στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών είναι η ίδια μόνο όταν ο διορισμός του υπαλλήλου είναι από την αρχή σε μόνιμη θέση ή σε περίπτωση εξαγοράς υπηρεσίας με εισφορές.

2.2 Σε περίπτωση θανάτου κρατικού υπαλλήλου/ συνταξιούχου παραχωρείται

σύνταξη στο χήρο/ στη χήρα από το θάνατο της/ του συζύγου μέχρι το θάνατο του/ της. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη γάμος που τελέστηκε μετά την αφυπηρέτηση. Επίσης σε περίπτωση εξαρτώμενων τέκνων παραχωρείται σύνταξη ορφανείας.

2.3 Υπολογισμός σύνταξης χηρείας

Για την υπηρεσία με περιοδικές εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών μεταβιβάζεται στο χήρο/ στη χήρα το 75% της σύνταξης του αποθανόντος / αποθανούσας

Για την υπηρεσία χωρίς περιοδικές εισφορές μεταβιβάζεται στο χήρο/ στη χήρα ποσοστό 37,5% της σύνταξης του αποθανόντος/ αποθανούσας


ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1441, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας 22602310

Email : accountant.general@treasury.gov.cy

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel calculate service.xls

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δήλωση συμπλήρωσης 400 μηνιαίων εισφορών στο Ταμείο ΧΤ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δήλωση συμπλήρωσης 400 μηνών συντάξιμης υπηρεσίας.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Προκαταρκτικός υπολογισμός συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.xlsx