Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Νοεμβρίου, 2022

Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας επιθυμεί να ενημερώσει τις Διαχειριστικές Επιτροπές και τα μέλη των Ταμείων Προνοίας/Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που δεν είναι καθορισμένου ωφελήματος, τα οποία υπέστησαν απομείωση καταθέσεων που τηρούνταν κατά την 26η Μαρτίου 2013 στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου για τα ακόλουθα:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Στα πλαίσια της πολιτικής δέσμευσης της Κυβέρνησης, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2017 και 7 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε την υλοποίηση Σχεδίου, που σκοπό έχει την καταβολή αυξημένης αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις, τα επηρεαζόμενα μέλη των εν λόγω Ταμείων θα δικαιούνται να λάβουν απευθείας την καταβολή της αυξημένης αναπλήρωσης. Οι Πρόνοιες του Σχεδίου έχουν ως εξής:

i. Δικαιούχοι του Σχεδίου

Δικαιούχοι του Σχεδίου, είναι:
• Μέλη επηρεαζόμενων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι ήταν Μέλη των Ταμείων αυτών κατά την 26η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία οι καταθέσεις των Ταμείων στην Τράπεζα Κύπρου και στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα είχαν απομειωθεί.
• Μέλη επηρεαζόμενων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι:
o Κατά την 26/03/2013 δεν υπάγονταν σε Σχέδιο Σύνταξης καθορισμένου ωφελήματος του ευρύτερου δημοσίου τομέα,
o Το ωφέλημα που λαμβάνουν από το Ταμείο Προνοίας και Συντάξεών τους δεν είναι κατοχυρωμένο (μη καθορισμένου ωφελήματος),
o Κατά την λήψη του ωφελήματος τους από το Ταμείο Προνοίας και Συντάξεών τους, δεν έχουν λάβει από τον οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα που εργοδοτούνται, οποιοδήποτε ποσό αναπλήρωσης για κάλυψη του 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων στις δύο συστημικές Τράπεζες που τους αναλογούσε.

ii. Ποσό που λαμβάνεται υπόψη

Το μέγιστο ποσοστό της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων των Ταμείων στις δύο συστημικές Τράπεζες κατά την ημερομηνία της απομείωσης ούτως ώστε το συνολικό ποσό αναπλήρωσης να φτάνει μέχρι το 75% των καταθέσεων που αναλογούν στο κάθε μέλος. Η καταβολή της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το ύψος των καταθέσεων που δεν έχουν απομειωθεί ή/ και έχουν ήδη αναπληρωθεί από το κράτος (περιπτώσεις Ταμείων με καταθέσεις στη Πρώην Λαϊκή Τράπεζα) και το οποίο αντιστοιχεί στο 52,5% των καταθέσεων,

β. Τον καθορισμό ανώτατου ύψους αναπλήρωσης €100.000 ανά μέλος,

γ. Στις περιπτώσεις μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, που αποχώρησαν από την εργασία τους κατά την περίοδο 26/3/2013-19/7/2017, το ανώτατο όριο της συνολικής αναπλήρωσης καθορίστηκε στις €250.000

δ. Το ποσό της αναπλήρωσης καταβάλλεται κατά την ηλικία συνταξιοδότησης του κάθε Μέλους του Ταμείου Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ήτοι το 65ο έτος ηλικίας. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων που είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σύνταξης Ανικανότητας ή Σύνταξης Αναπηρίας ή Ειδικής Παροχής σε Πρόσωπα με Θαλασσαιμία, και κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους και δεν απασχολούνται, το ποσό της κρατικής χορηγίας θα τους παρέχεται κατά την έναρξη του Σχεδίου, μετά την προσκόμιση εκ μέρους τους, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης τους, των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ε. Για αποβιώσαντα δικαιούχα μέλη των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, δικαίωμα στην πρόσθετη αναπλήρωση θα έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι τους, μετά την υποβολή της σχετικής Αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το πιστοποιητικό θανάτου του μέλους και το διαχειριστήριο έγγραφο.
aa
iii. Αναπροσαρμογή ποσού αναπλήρωσης

Για σκοπούς διασφάλισης της αγοραστικής αξίας της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης, το ποσό της καταβληθείσας αναπλήρωσης προς κάθε δικαιούχο μέλος θα αναπροσαρμόζεται από το 2019 και μετέπειτα, με βάση την σωρευτική μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) από την 1η Ιανουαρίου, 2019 μέχρι το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της αυξημένης αναπλήρωσης στα δικαιούχα μέλη.

iv. Μετοχές που έχουν λάβει τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων από την Τράπεζα Κύπρου

Η συμμετοχή στο Σχέδιο των επηρεαζόμενων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που δεν είναι καθορισμένου ωφελήματος, που έχουν λάβει μετοχές από την Τράπεζα Κύπρου, θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι θα αφαιρείται από το ποσό της αυξημένης αναπλήρωσης, η αξία των μετοχών που τους αναλογούσε αποτιμώμενη στην τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου κατά την ημερομηνία της έγκρισης του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/7/2017, και η οποία ήταν €0,1632 ανά μετοχή.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2.1 Ενέργειες από Διαχειριστικές Επιτροπές

2.1.1 Οι Διαχειριστικές Επιτροπές των επηρεαζόμενων Ταμείων θα πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κατάλληλα συμπληρωμένη Αίτηση Αυξημένης Αναπλήρωσης (τηv οποία μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αίτηση Αυξημένης Αναπλήρωσης) η οποία να συνοδεύεται από την Αναλυτική Κατάσταση Αξίας Μεριδίων / Δικαιωμάτων (Λογαριασμών) των μελών του Ταμείου, η οποία είναι σε μορφή excel spreadsheet (την οποία μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αναλυτική Κατάσταση Αξίας Μεριδίων / Δικαιωμάτων Μελών Ταμείου) συμπληρωμένη με τα κατάλληλα στοιχεία. Η εν λόγω κατάσταση είναι απαραίτητο να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameiapronoias@treasury.gov.cy. Στο Παράρτημα Ι γίνεται επεξήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης της.

2.1.2 Οι Αιτήσεις Αναπλήρωσης θα πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου και σχετικής βεβαίωσης από ανεξάρτητο ελεγκτή ( μέρος 7 Αίτησης).

2.1.3 Όλες οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στην πιο κάτω διεύθυνση:-
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,
1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.


2.2 Ενέργειες από κάθε δικαιούχο μέλος

2.2.1 Για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε δικαιούχο μέλος, θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από το επηρεαζόμενο μέλος. Σχετική Ανακοίνωση και οι Αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλονται από τα μέλη των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που δεν είναι καθορισμένου ωφελήματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.


3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameiapronoias@treasury.gov.cy αναφέροντας απαραίτητα το θέμα για το οποίο απαιτούνται οι πληροφορίες / διευκρινίσεις και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τίθενται θα δίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς. Για την ταχύτερη ανταπόκριση προτρέπονται τα μέλη των Ταμείων Προνοίας / Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που δεν είναι καθορισμένου ωφελήματος, όπως σε πρώτη φάση απευθύνονται στις Διαχειριστικές Επιτροπές των Ταμείων οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν τα προς διευκρίνιση θέματα συνολικά. Τέλος για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης του Σχεδίου μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης - Συνήθεις Ερωτήσεις FAQs. Τέλος, κατάλογο με τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σχέδιο μπορείτε να βρείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Κατάλογος Εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


16 Ιανουαρίου, 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οδηγίες για συμπλήρωση Αναλυτικής Κατάστασης Αξίας Μεριδίων / Δικαιωμάτων (Λογαριασμών) των μελών του Ταμείου

Να συμπληρωθούν μόνο τα πράσινα πεδία

Α1: Επωνυμία του Ταμείου όπως είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Στην περίπτωση όπου το Ταμείο διαλύθηκε, να καταχωρηθεί η επωνυμία που ίσχυε πριν τη διάλυση του.
A2: Το είδος Ταμείου (επιλογή από λίστα)
A3: Ο αριθμός εγγραφής του Ταμείου όπως είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Στην περίπτωση όπου το Ταμείο διαλύθηκε, να καταχωρηθεί ο αριθμός εγγραφής που ίσχυε πριν τη διάλυση του.
Α4: Να σημειωθεί κατά πόσο το Ταμείο είναι Ενεργό, Διαλύθηκε ή είναι στη διαδικασία εκκαθάρισης
A5: Να δηλωθεί ο αριθμός των μελών των οποίων οι λογαριασμοί τους μειώθηκαν λόγω της απομείωσης των καταθέσεων στις δύο Τράπεζες
A6: Να δηλωθεί η συνολική Αξία μεριδίων/ δικαιωμάτων των μελών του Ταμείου το Μάρτιο του 2013
B7: Να καταχωρηθούν τα ποσά των καταθέσεων στη Πρώην Λαϊκή Τράπεζα και / ή στην Τράπεζα Κύπρου πριν την Απομείωση. Τα εν λόγω ποσά πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές καταστάσεις λογαριασμού πελάτη όπου φαίνεται οι απομείωση στις δύο Τράπεζες
Β8 - Β11: Υπολογίζονται Αυτόματα
Γ12: Να καταχωρηθούν τα μέλη των οποίων οι λογαριασμοί τους μειώθηκαν λόγω της Απομείωσης των Καταθέσεων
Γ13 – Γ16: Να καταχωρηθούν τα προσωπικά στοιχεία του επηρεαζόμενου μέλους.
Γ17: Σε περίπτωση που εφαρμόζεται, να καταχωρηθεί η Ημερομηνία Αποχώρησης Μέλους από την εργασία του.
Γ18: Να καταχωρηθεί το υπόλοιπο του Λογαριασμού του επηρεαζόμενου μέλους πριν την απομείωση των καταθέσεων.
Γ19: Να καταχωρηθεί το υπόλοιπο του Λογαριασμού του επηρεαζόμενου μέλους κατά την 31/12/2012.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης - Συνήθεις ερωτήσεις - FAQs v2.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Αναλυτική Κατάσταση Αξίας Μεριδίων - Δικαιωμάτων Μελών Ταμείου v3.xlsx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ & FIMAS.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ v3.xlsx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Application for increased compensation.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 48 Κατάλογος εγκριθέντων ταμείων προνοίας 03-07-2024.pdf