Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών του Κράτους, ετοιμάζει συγκεντρωτικούς Πίνακες για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδιαίτερα του φορολογούμενου πολίτη.
Στο πιο κάτω αρχείο, παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί Πίνακες που αφορούν στην υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως ακολούθως:

· Συγκεντρωτικός Πίνακας Εσόδων και Δαπανών (Πίνακας 1),
· Πίνακας Εσόδων ανά βασικές κατηγορίες εσόδων (Πίνακας 2),
· Κατανομή Εσόδων στις βασικές κατηγορίες εσόδων (Πίνακες 3 και 4),
· Πίνακας υλοποίησης προϋπολογισμού Δαπανών (Πίνακας 5),
· Κατανομή υλοποιηθείσων Δαπανών σε βασικές κατηγορίες (Πίνακες 6 και 7),
· Πίνακας υλοποίησης προϋπολογισμού Δαπανών για την τελευταία δεκαετία (Πίνακας 8),
· Πίνακας υλοποίησης προϋπολογισμού Αναπτυξιακών Δαπανών (Πίνακας 9),
· Κατανομή υλοποιηθείσων Αναπτυξιακών Δαπανών σε βασικές κατηγορίες (Πίνακες 10 και 11),
· Πίνακας υλοποίησης προϋπολογισμού Αναπτυξιακών Δαπανών για τη τελευταία δεκαετία (Πίνακας 12),
· Πίνακας υλοποίησης προϋπολογισμού Δαπανών ανά λειτουργία (Πίνακας 13), και
· Κατανομή υλοποιηθείσων Δαπανών ανά λειτουργία (Πίνακες 14 και 15).

Σημειώνεται ότι οι Πίνακες αυτοί ετοιμάζονται στη βάση ετοιμασίας του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΥλοποίηση Προϋπολογισμού Μάιος 2024Ιστορικά Δεδομένα Υλοποίησης Κρατικού Προϋπολογισμού