Γενικό Λογιστήριο | Εγκύκλιοι

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
76 Εισφορές κρατικών υπαλλήλων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2024/05/02 Acrobat Reader File
24A (αντικατάσταση εγκυκλίου με αρ. 24) Κρατήσεις επί τιμολογίων Δαπάνες και Πληρωμές 2024/04/10 Acrobat Reader File
24 Κρατήσεις επί τιμολογίων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
Εγκύκλιος Επιστολή Ενημέρωση κατά την παράδοση / παραλαβή των λογιστικών εργασιών της ΔΧΔ Υπουργείου / Υφυπουργείου / Υπηρεσίας    Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
01 Νόμος που προνοεί περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πληρωμών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 10 Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2015/06/25 Acrobat Reader File
30 Λογιστικός χειρισμός Ενδοκυβερνητικών Παραγγελιών Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 112 Τροποποίηση Χρηματικών Ορίων Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 και Ευελιξία στη Διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου Εγγράφων Διαγωνισμών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2022/07/18 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 113 Αναθεώρηση Ρυθμίσεων για Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2022/11/02 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 18 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Λόγω της Πανδημίας Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2021/11/05 Acrobat Reader File
65 Τήρηση Μητρώου Συμβολαίων Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
68 Διαδικασίες συστήματος προμήθειας καυσίμων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα – Οδηγίες Τήρησης Μητρώου, Βιβλίων Εργασίας και Κινήσεως και χρήσης των διαφόρων εντύπων για τα Οχήματα / Μηχανήματα Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 13 Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΕΑ). Μετάβαση σε Μηχανογραφημένες Συνεδρίες. Διαδικτυακός Χώρος "η-Συνεργασία" (sharepoint) Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2017/05/31 Acrobat Reader File
32 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) – Εφαρμογή υποσυστημάτος Διαχείρισης Συμβολαίων Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 04 Συμβάσεις Υπηρεσιών με Συμβούλους Μελετητές Οικοδομικών Έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2011/10/06 Acrobat Reader File
21 Διαδικασίες συστήματος προμήθειας καυσίμων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
60 Καταγραφή Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του Κράτους Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
08 Ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος του 2019 (Ν.89(Ι)/2019) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
25 Εισπράξεις Δημοσίου και ενσωμάτωση στους Κυβερνητικούς Λογαριασμούς Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
40 Χορήγηση προκαταβολής για αγορά επίπλων και οικιακών συσκευών σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία στο εξωτερικό Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
64 Καθυστερημένες οφειλές του Κράτους πέραν των 90 ημερών – Τακτική μηνιαία ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
75 Οδηγία που προβλέπει για την προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
20 Ταμεία Πάγιας Προκαταβολής Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 105 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2018/05/29 Acrobat Reader File
49 Χρέωση Μισθολογίου του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 2023/12/01 Acrobat Reader File
34 Πληρωμή μισθών, ωρομισθίων και συντάξεων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
10 Παρακράτηση Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς από πληρωμές ενοικίων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
07 Αποδοχή τιμολογίων από Οικονομικούς Φορείς Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
26 Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του κράτους – Καθορισμός Γενικής Πολιτικής Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
22 Επιδόματα σε διαδίκους και μάρτυρες που εμφανίζονται στο Δικαστήριο, για ολόκληρη ημέρα ή μέρος αυτής - Έξοδα Ποινικών Διώξεων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
42 Διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους κρατικούς υπαλλήλους μέρους της συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω ένταξης σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
05 Νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών – Ενημέρωση προς Οντότητες που λαμβάνουν κρατικές χορηγίες Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 053 Διαδικασίες Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2010/11/24 Acrobat Reader File
41 Καθορισμός περιόδου αποπληρωμής της προκαταβολής που χορηγείται σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία στο εξωτερικό, για προπληρωμή ενοικίων ή / και εγγύησης που απαιτείται από τους όρους του ενοικιαστηρίου συμβολαίου Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 110 Συμπερίληψη όρων στα Συμβόλαια που προκύπτουν από Δημόσιες Συμβάσεις για την πλήρη αδειοδότηση των επιχειρήσεων/φυσικών προσώπων για την προμήθεια ασφάλτου Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/07/10 Acrobat Reader File
69 Καταστροφή Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 01 Εγχειρίδιο - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2010/09/01 Acrobat Reader File
27 Κατάσταση Εισπράξεων (Γ.Λ.14) Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
48 Αναδρομική καταβολή ποσοστού χρηματοδότησης σύμφωνα με τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (Ν.210(Ι)/2022) Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 114 Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2022/11/02 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 11 Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2015/10/07 Acrobat Reader File
59 Καταγραφή Εισπρακτέων και Πληρωτέων Ποσών Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 08 Μέτρα για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2013/07/19 Acrobat Reader File
45 Αποκοπή αναλογικής σύνταξης από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Προϋπολογισμού Νόμου Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
66 Τήρηση Μητρώων Κινητής Περιουσίας Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
06 Νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών – Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 100 Νομοθετικό Πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2017/06/30 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω Κορωνοίου (COVID-19) Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/04/15 Acrobat Reader File
19 Αγορά Χαρτοσήμων / Γραμματοσήμων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 106 Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις Έργων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2019/01/29 Acrobat Reader File
09 Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
50 Πληρωμή του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 12 "Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016" (Κ.Δ.Π. 138/2016) Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2016/05/12 Acrobat Reader File
43 Αποσπάσεις προσωπικού σε Υπουργεία / Υφυπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 108 Εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών εργαλείων στις Δημόσιες Συμβάσεις Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/01/09 Acrobat Reader File
28 Διαδικασία ανάκτησης εξόδων για τη Συμμετοχή σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
47 Αποκοπή αναλογικής σύνταξης από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές μελών του Σχεδίου σύμφωνα με τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (Ν.210(Ι)/2022) – (Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο) Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109 Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του Κορονοϊού (COVID-19) Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/03/26 Acrobat Reader File
70 Χρηματοοικονομική Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
58 Μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων – Εφαρμογή Εγχειριδίου αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό και την αναγνώριση και καταγραφή Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα «Συμφωνιών Παραχώρησης Υπηρεσιών» Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
02 Ανάληψη δεσμεύσεων από το Κράτος Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 02 Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2010/09/01 Acrobat Reader File
29 Καθορισμός / Αναθεώρηση Τελών και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
17 Χειρισμός Προκαταβολών σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο Ν.20(Ι)/2014 Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 07 Τραπεζικές Εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης για υφιστάμενες συμβάσεις Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2013/04/12 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 16 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2020/06/18 Acrobat Reader File
03 Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 17 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2021/2/17 Acrobat Reader File
44 Προσαρμογή Μισθολογίου Κρατικών Υπαλλήλων από λίρες σε ευρώ με ισχύ από 1η Ιανουαρίου, 2008 Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
61 Καταγραφή Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2021/12/22 Acrobat Reader File
54 Εφαρμογή του περί του Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι)/2022 Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο 2023/12/01 Acrobat Reader File
62 Καταγραφή Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
04 Πληρωμές μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
72 Συμφιλίωση των μηνιαίων καταστάσεων ΕΠΒ21 με τα τμηματικά στοιχεία   Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
12 Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
55 Εφαρμογή του περί του Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι)/2022. Καταβολή Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 15 Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2020/03/23 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 19 Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2022/08/09 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 Διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2017/06/30 Acrobat Reader File
52 Πρακτική εφαρμογή των προνοιών του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου (Ν.216(Ι)/2012) Συντάξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
63 Καταγραφή Μετρητών και Αντίστοιχων Μετρητών Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 111 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής για Έργα του Δημοσίου Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/07/31 Acrobat Reader File
11 Καταβολή εισφορών για το Γενικό Σύστημα Υγείας στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για Πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του λογιστικού συστήματος FIMAS (συμπεριλαμβανομένων και Πληρωμών Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
57 Παραχώρηση και Διαχείριση Κυβερνητικών Εγγυήσεων - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Δάνεια και Εγγυήσεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
73 Τερματισμός αποστολής / κοινοποίησης αριθμού εγγράφων / επιστολών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
31 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) – Λογιστικό Σχέδιο και Κωδικοποίηση των Κυβερνητικών Λογαριασμών Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS 2023/12/01 Acrobat Reader File
33 Προσλήψεις / διορισμοί / επαναδιορισμοί υπαλλήλων που πληρώνονται από το κρατικό μισθολόγιο - Υποβολή εντύπων Γ.Λ.44 Α και Γ.Λ.44 Ε Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
39 Αποκοπή από τη μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων για σκοπούς αλληλοβοήθειας Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
56 Εφαρμογή του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι)/2022 Αναδρομική καταβολή ποσοστού χρηματοδότησης από τον εργοδότη και τον εργοδοτούμενο για προηγούμενη υπηρεσία και μεταφορά ποσού από Ταμείο Προνοίας στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο 2023/12/01 Acrobat Reader File
35 Αυτόματος υπολογισμός των ετήσιων προσαυξήσεων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
38 Αποζημίωση πληρωτέα για αναδρομική προαγωγή / διορισμό μετά από ακυρωτική δικαστική απόφαση Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 09 Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2013/11/20 Acrobat Reader File
15 Αγορά Λογιστικών Υπηρεσιών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
71 Χειρισμός Διαγραφής μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων, αξιών και υλικών Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
36 Διαδικτυακή πρόσβαση στα μισθοδοτικά στοιχεία των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 05 Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2012/02/01 Acrobat Reader File
13 Διεκπεραίωση πληρωμών για συντηρήσεις και αγορές εξοπλισμού στις περιπτώσεις που απαιτείται η εμπλοκή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
51 Διαχείριση και Καταβολή Ταμείου Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 2023/12/01 Acrobat Reader File
16 Σύναψη Συμβάσεων για Αγορά / Μίσθωση Υπηρεσιών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
74 Συμφιλίωση των περιφερειακών λογιστικών συστημάτων με το κεντρικό λογιστικό σύστημα του Κράτους (FIMAS) Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
37 Άδεια μητρότητας γυναικών κρατικών υπαλλήλων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 03 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2011/09/27 Acrobat Reader File
23 Ο Περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012 (123(I)/2012) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
14 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών που αφορούν Έργα Πληροφορικής και Μηχανογράφησης για τα οποία οι διαθέσιμες πιστώσεις περιλαμβάνονται στην συγκεντρωτική πρόνοια του Προϋπολογισμού του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
18 Χορήγηση προκαταβολής για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 074 Αγορά Νομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2016/04/27 Acrobat Reader File
67 Βιβλίο Υλικών Επιστατών (ΓΕΝ 100) Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
53 Έγκαιρη καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων Συντάξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 Ανάθεση συμβάσεων, ενημέρωση συστήματος e-procurement, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2017/06/30 Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 20 Δείκτης Εργατικού Κόστους στα Συμβόλαια Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) 2023/05/24 Acrobat Reader File


Αρχείο Παλαιότερων Εγκυκλίων που βρίσκονταν σε ισχύ μέχρι την 01/01/2024
Back To Top