Γενικό Λογιστήριο | Έντυπα και Μητρώα

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
65 Τήρηση Μητρώου Συμβολαίων Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
68 Διαδικασίες συστήματος προμήθειας καυσίμων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα – Οδηγίες Τήρησης Μητρώου, Βιβλίων Εργασίας και Κινήσεως και χρήσης των διαφόρων εντύπων για τα Οχήματα / Μηχανήματα Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
66 Τήρηση Μητρώων Κινητής Περιουσίας Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
69 Καταστροφή Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
67 Βιβλίο Υλικών Επιστατών (ΓΕΝ 100) Έντυπα και Μητρώα 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top