Γενικό Λογιστήριο | Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
60 Καταγραφή Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του Κράτους Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
64 Καθυστερημένες οφειλές του Κράτους πέραν των 90 ημερών – Τακτική μηνιαία ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
59 Καταγραφή Εισπρακτέων και Πληρωτέων Ποσών Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
58 Μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων – Εφαρμογή Εγχειριδίου αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό και την αναγνώριση και καταγραφή Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα «Συμφωνιών Παραχώρησης Υπηρεσιών» Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
61 Καταγραφή Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
62 Καταγραφή Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
63 Καταγραφή Μετρητών και Αντίστοιχων Μετρητών Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top