Γενικό Λογιστήριο | Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
ΓΛ/ΑΑΔΣ 112 Τροποποίηση Χρηματικών Ορίων Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 και Ευελιξία στη Διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου Εγγράφων Διαγωνισμών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2022/07/18 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 113 Αναθεώρηση Ρυθμίσεων για Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2022/11/02 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 105 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2018/05/29 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 053 Διαδικασίες Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2010/11/24 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 110 Συμπερίληψη όρων στα Συμβόλαια που προκύπτουν από Δημόσιες Συμβάσεις για την πλήρη αδειοδότηση των επιχειρήσεων/φυσικών προσώπων για την προμήθεια ασφάλτου Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/07/10 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 114 Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2022/11/02 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 100 Νομοθετικό Πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2017/06/30 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω Κορωνοίου (COVID-19) Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/04/15 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 106 Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις Έργων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2019/01/29 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 108 Εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών εργαλείων στις Δημόσιες Συμβάσεις Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/01/09 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109 Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του Κορονοϊού (COVID-19) Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/03/26 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2021/12/22 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 111 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής για Έργα του Δημοσίου Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2020/07/31 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 Ανάθεση συμβάσεων, ενημέρωση συστήματος e-procurement, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2017/06/30 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 Διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2017/06/30 Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 074 Αγορά Νομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2016/04/27 Acrobat Reader File
Back To Top