Γενικό Λογιστήριο | Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
76 Εισφορές κρατικών υπαλλήλων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2024/05/02 Acrobat Reader File
40 Χορήγηση προκαταβολής για αγορά επίπλων και οικιακών συσκευών σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία στο εξωτερικό Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
34 Πληρωμή μισθών, ωρομισθίων και συντάξεων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
42 Διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους κρατικούς υπαλλήλους μέρους της συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω ένταξης σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
41 Καθορισμός περιόδου αποπληρωμής της προκαταβολής που χορηγείται σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία στο εξωτερικό, για προπληρωμή ενοικίων ή / και εγγύησης που απαιτείται από τους όρους του ενοικιαστηρίου συμβολαίου Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
48 Αναδρομική καταβολή ποσοστού χρηματοδότησης σύμφωνα με τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (Ν.210(Ι)/2022) Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
45 Αποκοπή αναλογικής σύνταξης από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Προϋπολογισμού Νόμου Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
43 Αποσπάσεις προσωπικού σε Υπουργεία / Υφυπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
47 Αποκοπή αναλογικής σύνταξης από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές μελών του Σχεδίου σύμφωνα με τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (Ν.210(Ι)/2022) – (Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο) Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
44 Προσαρμογή Μισθολογίου Κρατικών Υπαλλήλων από λίρες σε ευρώ με ισχύ από 1η Ιανουαρίου, 2008 Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
36 Διαδικτυακή πρόσβαση στα μισθοδοτικά στοιχεία των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
37 Άδεια μητρότητας γυναικών κρατικών υπαλλήλων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
38 Αποζημίωση πληρωτέα για αναδρομική προαγωγή / διορισμό μετά από ακυρωτική δικαστική απόφαση Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
39 Αποκοπή από τη μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων για σκοπούς αλληλοβοήθειας Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
33 Προσλήψεις / διορισμοί / επαναδιορισμοί υπαλλήλων που πληρώνονται από το κρατικό μισθολόγιο - Υποβολή εντύπων Γ.Λ.44 Α και Γ.Λ.44 Ε Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
35 Αυτόματος υπολογισμός των ετήσιων προσαυξήσεων Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top