Γενικό Λογιστήριο | Δαπάνες και Πληρωμές

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
24A (αντικατάσταση εγκυκλίου με αρ. 24) Κρατήσεις επί τιμολογίων Δαπάνες και Πληρωμές 2024/04/10 Acrobat Reader File
24 Κρατήσεις επί τιμολογίων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
01 Νόμος που προνοεί περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πληρωμών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
21 Διαδικασίες συστήματος προμήθειας καυσίμων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
08 Ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος του 2019 (Ν.89(Ι)/2019) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
20 Ταμεία Πάγιας Προκαταβολής Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
10 Παρακράτηση Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς από πληρωμές ενοικίων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
07 Αποδοχή τιμολογίων από Οικονομικούς Φορείς Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
22 Επιδόματα σε διαδίκους και μάρτυρες που εμφανίζονται στο Δικαστήριο, για ολόκληρη ημέρα ή μέρος αυτής - Έξοδα Ποινικών Διώξεων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
05 Νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών – Ενημέρωση προς Οντότητες που λαμβάνουν κρατικές χορηγίες Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
06 Νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών – Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
19 Αγορά Χαρτοσήμων / Γραμματοσήμων Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
09 Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
02 Ανάληψη δεσμεύσεων από το Κράτος Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
17 Χειρισμός Προκαταβολών σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο Ν.20(Ι)/2014 Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
03 Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
04 Πληρωμές μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
16 Σύναψη Συμβάσεων για Αγορά / Μίσθωση Υπηρεσιών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
11 Καταβολή εισφορών για το Γενικό Σύστημα Υγείας στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για Πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του λογιστικού συστήματος FIMAS (συμπεριλαμβανομένων και Πληρωμών Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
13 Διεκπεραίωση πληρωμών για συντηρήσεις και αγορές εξοπλισμού στις περιπτώσεις που απαιτείται η εμπλοκή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
18 Χορήγηση προκαταβολής για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
23 Ο Περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012 (123(I)/2012) Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
14 Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών που αφορούν Έργα Πληροφορικής και Μηχανογράφησης για τα οποία οι διαθέσιμες πιστώσεις περιλαμβάνονται στην συγκεντρωτική πρόνοια του Προϋπολογισμού του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
12 Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
15 Αγορά Λογιστικών Υπηρεσιών Δαπάνες και Πληρωμές 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top