Γενικό Λογιστήριο | Διάφορα

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
Εγκύκλιος Επιστολή Ενημέρωση κατά την παράδοση / παραλαβή των λογιστικών εργασιών της ΔΧΔ Υπουργείου / Υφυπουργείου / Υπηρεσίας    Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
75 Οδηγία που προβλέπει για την προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
70 Χρηματοοικονομική Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
72 Συμφιλίωση των μηνιαίων καταστάσεων ΕΠΒ21 με τα τμηματικά στοιχεία   Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
74 Συμφιλίωση των περιφερειακών λογιστικών συστημάτων με το κεντρικό λογιστικό σύστημα του Κράτους (FIMAS) Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
71 Χειρισμός Διαγραφής μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων, αξιών και υλικών Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
73 Τερματισμός αποστολής / κοινοποίησης αριθμού εγγράφων / επιστολών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Διάφορα 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top