Γενικό Λογιστήριο | Έσοδα και Εισπράξεις

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Θεματικές Ενότητες


Δαπάνες και Πληρωμές

Έσοδα και Εισπράξεις

Λογιστικό Σύστημα ΓΛτΔ - FIMAS

Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων
Μισθολόγιο Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Συντάξεις

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Δάνεια και Εγγυήσεις

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση


Έντυπα και Μητρώα

Διάφορα

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (KΕΑΑ)


Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Εγκυκλίου Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Έκδοσης Σχετικό Έγγραφο
30 Λογιστικός χειρισμός Ενδοκυβερνητικών Παραγγελιών Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
25 Εισπράξεις Δημοσίου και ενσωμάτωση στους Κυβερνητικούς Λογαριασμούς Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
26 Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του κράτους – Καθορισμός Γενικής Πολιτικής Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
27 Κατάσταση Εισπράξεων (Γ.Λ.14) Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
28 Διαδικασία ανάκτησης εξόδων για τη Συμμετοχή σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
29 Καθορισμός / Αναθεώρηση Τελών και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία Έσοδα και Εισπράξεις 2023/12/01 Acrobat Reader File
Back To Top