Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

29/06/2015 - Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες των οποίων η Εκτιμώμενη Αξία δεν υπερβαίνει τα Κατώτατα Όρια) Κανονισμοί των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας του 2013 ΚΔΠ 317/2013Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 317_2013.pdf