Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Υποχρεώσεις με βάση την Απόφαση του ΥΣ

vΥπογραφή γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Ελέγχοντα Λειτουργού του Υπουργείου / Τμήματος / Υπηρεσίας και του δικαιούχου (ή την απόφαση κυβερνητικού διοικητικού οργάνου), η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

Σκοπό της χορηγίας
Ύψος της χορηγίας
Δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την καταβολή της χορηγίας
Έλεγχοι που δύναται να πραγματοποιούνται
Υποχρεώσεις του δικαιούχου
Απαιτήσεις που να διέπουν τη διαχείριση και έλεγχο της χορηγίας

 

vΥπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από το δικαιούχο, ότι η χορηγία που λαμβάνεται αποτελεί μοναδικά χρηματοδότηση από το Κράτος για το συγκεκριμένο σκοπό (άρθρο 27 Νόμου)


Έντυπο υποβολής στοιχείων ΚρΧ 3