Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομ ευρώ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους για το 2021, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014.

Δημοσιοποιούνται σε συνολική βάση για όλη την Κυβέρνηση όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μαζί με περιγραφή της κύριας φύσης των συναλλαγών τους.

Η κατάσταση με τους λήπτες κυβερνητικών πληρωμών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:-

- Τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές, πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το Κράτος.

- Οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες, διάφορες εισφορές του Κράτους ως εργοδότης όπως για παράδειγμα εισφορές ΓΕΣΥ και άλλους σκοπούς.

- Εξαιρούνται ευαίσθητες πληρωμές όπως για παράδειγμα δαπάνες άμυνας, πληρωμές για εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους, επιστροφές ποσών καθώς και πληρωμές για τις οποίες το Κράτος ενεργεί αποκλειστικά ως ενδιάμεσος φορέας.